Dokument

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky”) společnosti MK Online Stores s.r.o., se sídlem Za Zelenou liškou 1586/2a, Praha 4, IČO 08978816, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 328631 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail info@jaja.ai („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím webového rozhraní dostupného na www.jaja.ai.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na adrese https://jaja.ai/gdpr.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem, a to prostřednictvím služby Jája (dále „služba“ nebo „Jája“) pomocí webového rozhraní dostupného na www.jaja.ai.

Na základě objednávky mezi sebou uzavřeme smlouvu o poskytování služeb, její součástí jsou i tyto podmínky. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost.

 1. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY JÁJA
  1. Objednání služby je možné jen přes webové rozhraní.
  2. Službu vám poskytneme na základě vámi provedené objednávky.
  3. V momentě doručení našeho potvrzení o poskytnutí služby nebo přímo samotnou aktivací služby je mezi námi uzavřena smlouva. Objednávku můžeme odmítnout.
  4. Při registraci do Jája účtu nebo při vyplňování objednávky musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.
  5. Pokud dojde ke vzniku pochybností o tom, kdo je smluvní stranou (objednatelem služby), a tedy čí jsou data do Jáji vložená, považujeme za smluvní stranu kupujícího, z jehož platebního účtu byla služba uhrazena.
 2. ROZSAH POUŽÍVÁNÍ JÁJI
  1. Pro vyzkoušení naší služby můžete zvolit jakoukoliv verzi dle platného ceníku zde.
   1. Bezplatná verze nejvyššího plánu Ultimate je aktivována automaticky na 5 dnů ode dne registrace uživatele do platformy.
   2. Automatickému ukončení bezplatné verze předchází zaslání e-mailového sdělení o daném ukončení.
   3. Po uplynutí výše uvedené lhůty je plán Ultimate automaticky snížen na plán Free.
   4. Uživatel má možnost ve stanovené lhůtě 5 dnů koupit placený balíček a tím předejít automatickému přepnutí plánu na plán Free.
  2. Rozsah služby si zvolíte zakoupením příslušného plánu.
  3. Pokud používáte Free plán, máme právo i bez předchozího upozornění měnit rozsah poskytnuté služby. Máme také právo poskytování služby omezit nebo ukončit. Pokud nevykazujete aktivitu po dobu delší než 6 měsíců, můžeme veškerá data smazat.
  4. Plán můžete změnit. Pokud však přejdete na nižší plán, vezměte na vědomí, že dojde k omezení rozsahu služby
  5. Službu můžete využívat po vámi předplacenou dobu podle zvoleného plánu. Po uplynutí předplacené doby vám službu přehodíme do režimu Free plánu.
  6. Službu a její funkcionality můžeme bez předchozího upozornění, zejména s ohledem na rozvoj služeb, upravovat a měnit.
  7. Nové funkcionality zařadíme do příslušných plánů podle našeho uvážení. Není na ně právní nárok.
  8. Pokud některé funkce v budoucnu nově zpoplatníme (nebo změníme jejich cenu), budeme vás o tom informovat. Pokud nebudete s výší ceny souhlasit, máte právo službu ukončit ke dni uplynutí období předplacené služby.
  9. Pro používání Jáji vám udělujeme nevýhradní licenční oprávnění, ale jen v rozsahu, který je nezbytný pro vaše užívání služby v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami. Oprávnění je na období, po které máte zaplacenou službu.
 3. GALERIE A VYGENEROVANÉ OBRÁZKY
  1. Galerie v Jáje používá verzi modelu Stable Diffusion od společnosti Stability AI LTD a na obrázky vytvořené skrze Galerii v Jáje se vztahují uvedené podmínky zde. Na základě těchto podmínek se vzdáváme jakékoli odpovědnosti za vygenerovaný obsah. V případě potenciálně explicitního obsahu vyobrazeného na obrázku dle těchto podmínek si vyhrazujeme právo nevygenerovat daný obrázek.
 4. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ JÁJI
  1. Jáju nemůžete využívat pro jiné účely, než které jsme stanovili, zejména ne pro protiprávní nebo konkurenční účely. Pokud budete Jáju využívat pro získání konkurenční výhody (například využijete jedinečné principy, na kterých je Jája postavena), budete porušovat naše autorská práva a tyto podmínky, také může jít o nekalou soutěž.
  2. Pokud vám k tomu nedáme souhlas, nesmíte k Jáje přistupovat žádnými automatickými nástroji (např. používat boty, softwary a jiné podobné nástroje), pokud to nevyplývá ze samotné podstaty Jáji a jejího obvyklého využití (například API). Zakazujeme také jakkoliv zasahovat do běžného provozu služby, a to vč. jakýchkoliv útoků, změn TCP/IP protokolů nebo úmyslných přenosů nadměrného objemu dat, které mohou nadměrně zatížit infrastrukturu naší služby.
  3. Zakazujeme šíření jakýchkoliv virů nebo vyvíjení jiné protiprávní činnosti.
  4. Také zakazujeme provádění penetračních testů nebo analýz zranitelnosti softwarových nebo jiných našich služeb. Zakazujeme chování, které ohrožuje nebo omezuje nebo má jiný negativní vliv na stabilitu a dostupnost naší služby.
  5. Pokud nám během využívání naší služby poskytujete jakýkoliv obsah (např. osobní údaje, informace o objednávkách), máme za to, že máte právo jakýkoliv takový obsah nahrát a máte vyřešena veškerá práva třetích osob. Pokud nám tímto vaším jednáním vznikne škoda, můžeme ji po vás chtít uhradit.
  6. Na naše webové stránky, aplikaci, grafiku či další obsah se vztahují autorská práva. Jejich porušení monitorujeme a právně řešíme.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena za poskytování Jáji se liší podle zvoleného plánu. Plány najdete tady.
  2. Aktuální ceník je dostupný na webových stránkách Jáji. Závazná je jeho aktuální podoba v momentě odeslání objednávky služby, případně v momentě prodloužení našich služeb.
  3. Úhradu ceny můžete provést následujícími způsoby:
   1. a)Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-a-gopay-uctu/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-5-2018
  4. Při provádění platby postupujte dle případných uvedených instrukcí u jednotlivých způsobů plateb.
  5. Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Daňový doklad (fakturu, případně zálohovou fakturu) vám pošleme na e-mailovu adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Daňový doklad bude též dostupný v Uživatelském účtu.
  6. Cena je uhrazená okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Do té doby vám nemusíme využívání služby umožnit.
  7. Služba je hrazena na principu tzv. opakovaných plateb:
   1. a)po provedení první platby podle pokynů uvedených na webovém rozhraní vás požádáme o autorizaci nastavení platby,
   2. b)poté bude fixní platba (podle platného ceníku) probíhat ve zvolených intervalech (vždy k 30. dni od provedení první platby) bez nutnosti zadávání dalších údajů z vaší strany,
   3. c)pokud budete chtít platby ukončit, můžete nás o tom informovat kdykoliv prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu nebo provedením volby ve vašem uživatelském účtu. Váš požadavek bez odkladu potvrdíme. Další platba se vám strhávat nebude,
   4. d)opakované platby se ukončují i v případě, že vám vyprší platnost platební či kreditní karty,
   5. e)pokud budete chtít po ukončení opakovaných plateb tyto platby znovu obnovit, je nutné provést novou autorizaci,
   6. f)pokud by se vám platba strhla plata i poté, co jste požádali o ukončení, kontaktujte nás, obratem vše vyřešíme,
   7. g)pokud by u opakovaných plateb došlo ke změnám, dáme vám vědět prostřednictvím vašeho e-mailu.
 6. NÁHRADA ŠKODY
  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že je vaší odpovědností a tudíž my neodpovídáme zejména za to, že:
   1. a)jste neměli právo do služby nahrát příslušný obsah (a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů, vlastnického práva, autorského práva, nekalé soutěže, apod.) nebo že budeobsahzpřístupněn neoprávněným osobám/publiku;
   2. b)nahraný obsah zasahuje do práv třetích osob;
   3. c)nahraný obsah a práce s ním je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.
  2. Náš web, aplikace, služba a tedy i klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob nebo v případě výpadku služeb třetích stran nebo jiných událostí, které mohou být i na naší straně. V případě těchto odstávek neodpovídáme za případné škody. Vždy je však obratem řešíme. Pokud bychom sami způsobili výpadek služby po dobu delší jak 24 hodin, poskytneme vám slevu v poměrné výši k předplaceným hodinám za daný měsíc. Vedle této slevy ale žádné další odškodnění neposkytujeme.
  3. O plánovaných větších odstávkách vás budeme informovat v uživatelském účtu.
  4. Fungování naší služby závisí také na správném fungování služeb a zařízení třetích stran. Toto nemůžeme ovlivnit a proto, pokud díky třetím stranám nebude řádně fungovat naše služba, neneseme za to odpovědnost. vždy doporučujeme využívat nejnovější operační systémy a aktualizované prohlížeče.
  5. Myslete také na to, že v případě, že obsah vašeho účtu zpřístupníte třetím osobám, může dojít k užití (nebo změně či smazání) tohoto obsahu třetími stranami. Ani za toto nemůžeme nést odpovědnost. Držte svá data v bezpečí.
  6. Data a obsah zálohujeme. Přesto si zálohujte data i na vlastním uložišti.
  7. Pokud nám bude vaším porušením těchto podmínek způsobena škoda, zavazujete se ke spolupráci na snížení této škody a dále k odškodnění, a to včetně nemajetkové újmy.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Objednávku mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).
  4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
  5. Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy.
  7. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete plán v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
  8. Dále si vyhrazujeme právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že dojde k využívání služby v rozsahu nebo způsobem, který by mohl být považován za nadměrný či neodpovídající běžnému užívání, zejména pokud takové využití zahrnuje činnosti, jež by mohly naznačovat obejití technických omezení služby, využití služby za účelem automatizace bez výslovného souhlasu poskytovatele, nebo jiné jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy, platnými právními předpisy nebo by mohlo ohrozit stabilitu, dostupnost či bezpečnost služby. Toto ustanovení neomezuje naše právo na náhradu škody, která by nám v důsledku takového jednání mohla vzniknout.
 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Pokud máte za to, že služba, za které jste nám zaplatili, má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), můžete uplatnit reklamaci v souladu se zákonem. Pokud je vada odstranitelná, můžete se domáhat nápravy nebo přiměřené slevy. Pokud vadu odstranit nejde, můžete chtít přiměřenou slevu.
  2. Reklamaci uplatněte na e-mail: info@jaja.ai.
  3. K reklamaci, prosíme, uveďte popis závady, jakého účtu se závada týká a jak si přejete reklamaci vyřídit. Podíváme se na to.
  4. Pokud nám nahlásíte výpadky služby, máte při jejich řešení povinnost s námi komunikovat, reagovat na naše zprávy a dotazy, poskytnout nám informace a přístupy, které potřebujeme k vyřešení problému, bezodkladně, nejpozději do 2 dnů.
  5. Vezměte na vědomí, že neneseme odpovědnost za potíže se službou, které jsou na vaší straně. Tam patří zejména nesprávný zásah vás nebo vámi pověřených osob, služeb třetích stran, napadení serveru, hostingu, výpadky internetu, nefunkční technické vybavení, nefunkční nebo neaktualizovaný operační systém či program apod.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Službu poskytujeme elektronicky, a tak s vámi budeme komunikovat také prostřednictvím online služeb a online komunikace. Proto pokud bude právní řád vyžadovat některé právní jednání písemně, budeme za písemnou formu považovat i komunikaci e-mailem. Doručení nastane okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou e-mailovou adresu adresáta. Vaše e-mailová adresa je ta, která je uvedená ve vašem uživatelském profilu, pokud se nedomluvíme jinak.
  2. Pro poskytnutí služby potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. V rámci poskytnutí našich služeb budeme také zpracovávat osobní údaje, kterých jste tzv. správci. Součástí těchto podmínek je tedy i zpracovatelská smlouva v příloze.
  3. Službu můžeme kdykoliv upravovat, a to bez předchozího upozornění, a to i v případě, kdy mezi námi existuje smluvní vztah. Pokud taková změna zahrnuje i změnu řešení na vaší straně, je pro správnou funkčnost potřeba, abyste takovou změnu aplikovali.
  4. Tyto podmínky můžeme v nezbytném rozsahu měnit, a to hlavně kvůli změně zákonů nebo funkcí Jáji. O větších změnách vás budeme informovat e-mailem, a to alespoň jeden měsíc před zamýšlenou účinností změny. Pokud do jednoho měsíce od oznámení nevyjádříte nesouhlas, budeme pokračovat v poskytování služeb za nových podmínek. Pokud dáte najevo svůj nesouhlas, po uplynutí předplacené služby bude náš smluvní vztah ukončen. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků.
  5. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem.
  6. Ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku nepoužijeme.
  7. Jazykem naší komunikace je český, případně anglický jazyk.
  8. Nemůžete žádná práva a nároky vůči nám bez našeho souhlasu postoupit na třetí stranu.
  9. Pro případné spory jsou příslušné české soudy podle sídla poskytovatele služby Jája.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2024.

Bezpečná platba skrze
VisaMastercardApple PayGoogle Pay
GoPay

Jája.ai

Sledujte nás

@ 2024 Jaja.ai. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní podmínky
Opakované platby
Ochrana osobních údajů